Lệnh INSERT INTO trong SQL, INSERT INTO SELECT chèn dữ liệu vào bảng

INSERT INTO trong SQL là một lệnh vô cùng quan trọng, được sử dụng để chèn thêm hàng mới vào bảng trong cơ sở dữ liệu. Trong bài viết này, Kiến Thức Phần Mềm sẽ hướng dẫn bạn cú pháp chính xác của lệnh truy vấn INSERT INTO và các ví dụ liên quan.

Cú pháp của lệnh INSERT INTO trong SQL

Khi sử dụng lệnh INSERT INTO, có hai cú pháp mà bạn cần biết đó là:

Cú pháp 1

Nếu muốn chèn giá trị vào từng cột nhất định trong bảng, bạn hãy sử dụng cú pháp sau đây:

INSERT INTO TEN_BANG (cot1, cot2, cot3,…cotN)

VALUES (gia_tri1, gia_tri2, gia_tri3,…gia_triN);

Trong cú pháp này, bạn hãy thay cot1, cot2, cot3,…cotN bằng tên cột muốn chèn dữ liệu. Đối với gia_tri1, gia_tri2, gia_tri3,…gia_triN, bạn hãy thay thế bằng các giá trị muốn chèn vào các cột tương ứng.

Cú pháp 2

Trong trường hợp muốn chèn thêm giá trị với toàn bộ các cột có trong bảng, bạn hãy sử dụng cú pháp sau đây của lệnh INSERT INTO:

INSERT INTO TEN_BANG

VALUES (gia_tri1, gia_tri2, gia_tri3,…gia_triN);

Như vậy so với cú pháp 1, cú pháp 2 của lệnh INSERT INTO không yêu cầu chỉ ra tên các cột trong bảng. Tuy nhiên trước khi sử dụng lệnh này, bạn hãy đảm bảo các cột được sắp xếp đúng với thứ tự các giá trị cần chèn vào bảng.

INSERT INTO là lệnh được sử dụng phổ biến trong SQL
INSERT INTO là lệnh được sử dụng phổ biến trong SQL

Ví dụ tham khảo khi sử dụng lệnh INSERT INTO trong SQL

Ví dụ, nếu bạn muốn tạo 6 bản ghi cho bảng HOCSINH, hãy sử dụng các lệnh sau đây:

INSERT INTO HOCSINH (ID,TEN,TUOI,LOP,HOCPHI) VALUES (1, ‘Loan’, 14, ‘8A’, 2000.00 );

INSERT INTO HOCSINH (ID,TEN,TUOI,LOP,HOCPHI) VALUES (2, ‘Thanh’, 14, ‘8B’, 1500.00 );

INSERT INTO HOCSINH (ID,TEN,TUOI,LOP,HOCPHI) VALUES (3, ‘Manh’, 14, ‘8C’, 2000.00 );

INSERT INTO HOCSINH (ID,TEN,TUOI,LOP,HOCPHI) VALUES (4, ‘Nga’, 14, ‘8A’, 6500.00 );

INSERT INTO HOCSINH (ID,TEN,TUOI,LOP,HOCPHI) VALUES (5, ‘Cao’, 14, ‘8C’, 8500.00 );

INSERT INTO HOCSINH (ID,TEN,TUOI,LOP,HOCPHI) VALUES (6, ‘Huy’, 14, ‘8A, 4500.00 );

Sau đó nếu muốn thêm vào bảng HOCSINH bản ghi thứ 7, bạn có thể dùng cú pháp thứ 2 của lệnh INSERT INTO:

INSERT INTO HOCSINH

VALUES (7, ‘HOA’, 14, ‘8C, 15000.00 );

Bảng HOCSINH sau khi thực hiện các lệnh trên sẽ cho kết quả như sau:

+—-+———-+—–+———–+———+

| ID |   TEN      | TUOI|  LOP   |  HOCPHI  |

+—-+———-+—–+———–+———+

| 1  |  Loan   | 14  | 8A  | 2000.00 |

| 2  |  Thanh    | 14  | 8B          | 1500.00 |

| 3  |  Manh     | 14  | 8C          | 2000.00 |

| 4  |  Nga    | 14  | 8A              | 6500.00 |

| 5  |  Cao     | 14  | 8C | 8500.00 |

| 6  |  Huy     | 14  | 8A             | 4500.00 |

| 7  |  Hoa     | 14  | 8C             | 15000.00|

+—-+———-+—–+———–+———+

Xem thêm : Giới thiệu các kiểu dữ liệu trong MySQL

Cú pháp của các lệnh INSERT INTO SQL khác

Lệnh INSERT INTO nhiều dòng trong SQL

Nếu muốn dùng lệnh INSERT INTO trong SQL để chèn thêm nhiều dòng dữ liệu trong bảng, bạn chỉ cần liệt kê danh sách các giá trị tương ứng với mỗi dòng. Lưu ý mỗi danh sách được ngăn cách bởi dấu phẩy.

INSERT INTO TEN_BANG (cot1, cot2, cot3,…cotN)

VALUES (gia_tri1, gia_tri2, gia_tri3,…gia_triN),

(gia_tri1, gia_tri2, gia_tri3,…gia_triN),

(gia_tri1, gia_tri2, gia_tri3,…gia_triN);

Lệnh INSERT INTO SELECT trong SQL

Lệnh INSERT INTO SELECT cho phép bạn sao chép dữ liệu trong 1 bảng và chèn dữ liệu sao chép được vào 1 bảng khác. Lệnh này đòi hỏi các kiểu dữ liệu được quy định trong bảng nguồn và bảng đích phải có sự phù hợp. Sau khi dùng lệnh INSERT INTO SELECT, bản ghi trong bảng đích sẽ không bị ảnh hưởng.

Có hai dạng cú pháp INSERT INTO SELECT dùng để INSERT dữ liệu từ bảng này sang bảng khác trong SQL:

Cú pháp 1: Sao chép dữ liệu có trong toàn bộ các cột của 1 bảng sang 1 bảng khác

INSERT INTO  bảng_2

SELECT * FROM  bảng_1

WHERE điều_kiện;

Cú pháp 2: Sao chép dữ liệu của 1 số cột nhất định từ 1 bảng sang 1 bảng khác

INSERT INTO bảng_2 (cột_1, cột_2, cột_3, …)

SELECT cột_1, cột_2, cột_3, …

FROM bảng_1

WHERE điều_kiện;

Trên đây là các cú pháp khi sử dụng lệnh INSERT INTO trong SQL. Hy vọng rằng bài viết của KTPM đã cung cấp những thông tin hữu ích để bạn dễ dàng thao tác khi làm việc với cơ sở dữ liệu SQL.

Ban biên tập: Kiến Thức Phần Mềm

5/5 – (1 bình chọn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *